Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Kiekviena istorija turi pradžią – unikalų, ypatingą įvykį, nuo kurio verčiame naują didžiosios būties knygos puslapį. Tas svarbus įvykis 1981 m. rugsėjo 1 d. buvo Panevėžio 16–osios vidurinės mokyklos atidarymas. Pirmaisiais mokslo metais mokykla atvėrė duris 769 mokiniams, juos kelionėje po žinių šalį lydėjo 36 mokytojai. Mokinių skaičius kiekvienais metais augo. 1987-1988 mokslo metais mokykloje mokėsi 1735 mokiniai. Dabar tas skaičius sumažėjęs: 2018-2019 mokslo metais progimnaziją lanko 352 mokiniai.

Net tris dešimtmečius rytais pirmasis duris atverdavo mokyklos direktorius Jonas Knizikevičius. Jis vadovavo mokyklai nuo 1981 metų iki 2011 metų. Nuo 2012 metų mokyklai vadovauja direktorė Vilma Petrulevičienė.

Direktoriaus pavaduotojomis ugdymui mokykloje dirbo:
 • Izabelė Baniene - 1981-09-01 - 1984-09-01
 • Vitalija Jakutonienė - 1981-09-01 - 1984-08-26
 • Angelė Trotienė - 1984-09-01 - 1999-08-26
 • Dalia Ryliškienė - 1985-09-01 - 1988-11-15
 • Jadvyga Laužadienė - 1985-09-01 - 2007-02-19
 • Birutė Valušaitienė - 1981-09-01 – 2013-08-31
 • Vilma Petrulevičienė - 2006-12-01 - 2012-02-23
 • Rima Taurozienė – 2012-09-01 – 2016-01-28
 • Ligita Urbelienė – 2016-02-08 – dirba šiuo metu.
 • Lijana Jankauskė – 2024-01-02 – dirba šiuo metu.

Nuo pat mokyklos įsikūrimo dirba pradinių klasių mokytojos Vidutė Želvienė, Elena Oldenburg. Mokykla išleido 26 abiturientų laidas. Pirmoji palydėta į gyvenimą 1984 metais (klasės auklėtojas V.Petraitis). Didžiuojamės tais, kuriems pavyko pasiekti aukščiausią mokslo ir žinių viršūnę – baigti mokyklą aukso, sidabro medaliu ar su pagyrimu.

Aukso medaliu mokyklą baigė:
 • 1988-1989 m.m. Rolanda Snicerytė
 • 1989-1990 m.m. Rolandas Rauduvė
 • 1991-1992 m.m. Asta Lataitytė
Sidabro medaliu mokyklą baigė:
 • 1988-1989 m.m. Lina Janulytė
 • 1989-1990 m.m.
  • Digna Žostautaitė
  • Gintaras Varanauskas
  • Aušra Skrudupaitė
 • 1990-1991 m.m.
  • Ingrida Balčikonytė
  • Rita Mikalauskaitė
Brandos atestatas su pagyrimu įteiktas:
 • 1995–1996 m. m. Živilei Čepaitei
 • 1996–1997 m. m. Kristinai Mateikytei, Jūratei Striškaitei
 • 1997–1998 m. m. Aušrai Leikutei, Kristinai Virvičiūtei
 • 1999–2000 m. m. Simonai Prokopenko
 • 2000–2001 m. m. Vaidai Burkauskaitei, Vytautui Paulauskui
 • 2002–2003 m. m. Rasai Valatkevičiūtei, Rūtai Labanauskaitei
 • 2006–2007 m. m. Andriui Leonavičiui
 • 2007–2008 m. m. Ievai Švagždytei, Karoliui Gaušui
Paskutinė abiturientų laida išleista 2009 metais.

1993 metais Panevėžio miesto tarybos sprendimu mokyklai suteiktas kunigo profesoriaus Alfonso Lipniūno vardas. Tokį sprendimą lėmė mokyklos bendruomenės noras vadintis iškilios Panevėžio krašto asmenybės vardu. Kilusio iš Panevėžio apskrities, mokyklą baigusio Panevėžio vyrų gimnazijoje ir kunigu tapusio Alfonso Lipniūno asmenybė mokyklos bendruomenei yra meilės žmogui ir darbui, pasiaukojimo, pareigos ir atsakomybės pavyzdys, o gebėjimas vesti per kliūtis ir sunkumus iki Kristaus yra priminimas, jog šalia mūsų visada bus toks, kuris išgirs, atsigręš ir pagelbės. Daugiau skaityti

1995 metais mokykloje įrengtas kunigo Alfonso Lipniūno kambarys-muziejus, kuriuo siekiama įamžinti kunigo profesoriaus Alfonso Lipniūno atminimą, skleisti jo idėjas mokinams, vietos bendruomenei. Čia eksponuojami kunigą Alfonsą Lipniūną menantys daiktai, surinkti iš jo artimųjų, giminių, pažįstamų. Ant sienos kabo paties kunigo Alfonso tapytas paveikslas, kuriame pavaizduoti jo gimtieji Talkoniai. Saugoma kunigo parašyta ir 1933 metais išspausdinta knyga „Penkių valstybių sostinėse“. Yra Vytauto Didžiojo universiteto, kuriame jis baigė teologiją licenciato laipsniu, diplomas. Šio kambario-muziejaus įkūrimo iniciatorius - buvęs mokyklos direktorius Jonas Knizikevičius.

1987 metais mokykloje įkurtas Kraštotyros muziejus. Eksponatus šiam muziejui dovanojo mokyklos mokytojai, mokiniai, darbuotojai.

JAUNIMO ORGANIZACIJOS

Nuo 1989 metų mokykloje veikia įvairios jaunimo organizacijos: maironiečiai, lipniūniečiai, skautai, kudirkaičiai, ateitininkai.

Maironiečiai

1989 m. spalio mėn. mokykloje buvo įkurtas maironiečių būrelis, kuriam vadovavo lietuvių kalbos mokytoja Dalia Mačėnienė. Maironiečio vardą garbingai puoselėjo net 210 mūsų mokyklos mokinių, kuriems ši veikla ugdė lietuvybės jausmą. Jį formavo kūrybos konkursai, ekskursijos po Lietuvą ir po su LDK susijusias žemes ( Baltarusiją, Ukrainą, Punsko-Seinų kraštą, Žalgirio mūšio vietą).

Lipniūniečiai

1993 metais mokyklai suteikus Kunigo Alfonso Lipniūno vardą susikūrė jaunųjų lipniūniečių būrelis, kuriam vadovauja istorijos mokytoja Skaidrė Zavadskienė. Pirmaisiais metais svarbiausia buvo išsiaiškinti, kuo ypatinga ši asmenybė. Būrelio nariai bendravo su kunigo giminėmis. Kunigo Alfonso Lipniūno dienoraštis lipniūniečiams buvo lyg vadovėlis žmogaus gerumui, išminčiai, idealizmui, gyvenimo prasmei studijuoti. Mokinių studijos virto rašiniais, poezija, esė, miniatiūromis ir pelnė prizus konkursuose, skirtuose kunigui Alfonsui Lipniūnui paminėti. Subjektyvių apmąstymų, asmeninio pažinimo laikotarpį pakeitė prasmingos veiklos. Taip gimė projektai: „Elgesys - tai veidrodis, kuriame kiekvienas parodo savo veidą“, „Būk šviesa kitiems“, „Žynys“. Pastaraisiais metais lipniūniečių tikslas - supažindinti su mokyklos vardo istorija naujai atvykusius mokinius, mokyklos svečius ir skleisti kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimo nuostatas visai mokyklos bendruomenei. To siekiama ne tik pamokėlių – ekskursijų po kunigo kambarį – muziejų metu, bet ir rengiant bei dalyvaujant pilietinėse tolerancijos akcijose, skirtose svarbiausiems istorijos įvykiams paminėti: „Mūsų atmintis gyva, nes liudija“, „Tolerancijos laivas“, „Gedulo ir vilties diena“ ir kt..

Skautai

2000-2008 metais mokykloje veikė skautų organizacija. 2000 metų rugsėjo mėn. buvo suburta pirmoji skautų skiltis (vadovė – rusų kalbos mokytoja Rita Kurauskienė). Įkurtas „Skautų klubas“, kuriame buvo vedamos sueigos, ruošiamasi renginiams, išvykoms į stovyklas, kaupiama metodinė medžiaga, leidžiamas sienlaikraštis, lankydavosi svečiai, miesto vadovai.2001m. vasario 16d. įkurta „Aušros“ draugovė, kuri aktyviai dalyvavo mokyklos, miesto bei Lietuvos skautijos gyvenime, kunigo profesoriaus Alfonso Lipniūno atminimui skirtuose renginiuose, valstybinių švenčių paminėjimuose, akcijose, projektų ruošime bei vykdyme. Įgytas teorines žinias pritaikydavo skautiškose stovyklose „Lietuva – mūsų namai“, „Krištolinė lempa“, „Būk stiprus“, „Protėvių dvasia“, dalyvavo LS stovyklose „Skilties dvasia“, „Graži šalis mana“, LS konkursuose „Gražių dainelių daug girdėjau“, pavasario šventėse, akcijose, vykdė respublikinį projektą „Mes – XXI amžiaus knygnešiai“ Vilniaus rajono Eitminininkų pagrindinėje mokykloje. Įgyvendino Panevėžio miesto savivaldybės remtus projektus: „Siaurais bėgiais į plačią visuomenę“, „Pėdsekys“, „Gyvoji atmintis“, „Vienybės link“, „Žydinčios gėlės“, Euro(pu)pa, „Savęs link“, „Užgavėnių linksmybės“, „Trys plunksnos“, „Galios ir negalios“. „Aušros“ draugovė kaip projektų partnerė dalyvavo jaunimo darbo vasaros stovykloje Sankt –Peterburge, Čekijoje, vykdė tarptautinį Lietuvos - Vokietijos projektą „Mes – Europa“, „Auksinis ruduo“.

Kudirkaičiai

1994-2007 metais Alfonso Lipniūno vidurinėje mokykloje veikė kudirkaičių organizacija (vadovės – Albina Šarūnienė, Minolė Petronytė, Asta Lopato). Organizacijos tikslas – ugdyti dvasinę asmenybę, taurų Lietuvos patriotą, skleisti Vinco Kudirkos idėjas. Buvo pasirinktos dvi pagrindinės veiklos kryptys: patriotinė ir erudicinė. Mokykloje leistas ir kudirkaičių laikraštis „Varpo gausmas“. Kūrybiškumas, entuziazmas, naujų veiklos krypčių paieška – tai pastovus šios skaitlingos mokinių organizacijos rūpestis ir džiaugsmas. Tradicija tapo organizuoti lietuvių kalbos savaites mokykloje, vykti pėsčiomis į kraštotyrines ekspedicijas. Buvo palaikomi glaudūs ryšiai su kitų miestų kudirkaičių organizacijomis, bendrauta su Varpininkų fondo JAV įsteigėjo Antano Masionio seserimi p. Sofija Masionyte – Kuzminiene.

Ateitininkai

Ši organizacija mokykloje pradėjo veikti nuo 2010 metų (vadovė Jūratė Marcinkevičiūtė). Kuopa pasivadino Panevėžio Alfonso Lipniūno kuopa. Organizacijos tikslas - sudaryti jaunuomenei sąlygas visapusiškai brandinti asmenybę, ugdyti asmeninę ir visuomeninę atsakomybę, aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniame, visuomeniniame ir religiniame gyvenime. Nuo 2014 metų kuopai vadovauja tikybos mokytoja Zita Mikalauskaitė (sesuo Kristina). Ateitininkai glaudžiai bendradarbiauja su Panevėžio krašto ateitininkais, dalyvauja bendruose renginiuose, kasmetinėse stovyklose, organizuoja renginius, skirtus kunigui Alfonsui Lipniūnui, įvairias labdaros akcijas, viktorinas.

MOKINIŲ SAVIVALDA

Nuo 1997 metų mokykloje organizuoti demokratiniai mokyklos prezidento / Mokinių tarybos rinkimai. Mokinių išrinkti prezidentai / mokinių tarybos pirmininkai:

 • Mindaugas Songaila
 • Simona Prokopenko
 • Aurimas Voras
 • Rimantė Kurkauskaitė
 • Vytautas Kaunietis
 • Edita Gončauskaitė
 • Monika Auksutytė
 • Ilona Ruzgaitė
 • Vytautas Uncevičius
 • Julija Medžiuolytė
 • Grėta Kviliūnaitė
 • Gabija Rutėnaitė
 • Mindaugas Laskovas
 • Austė Simanavičiūtė
 • Kornelija Dimbelytė
 • Skaistė Velykytė
 • Marijus Budreika
 • Gustė Žilinskaitė

Mokykloje 1996-2000 metais veikė radijas „DAS”, kuris teikė skubią ir aktualią informaciją, ugdė mokinių muzikinę kultūrą. 1995-2005 metais mokykloje buvo leidžiami laikraščiai „Skambutis“, „Lipniūnietis“, „Prieš 13-ą klasę“. Juose atsispindėjo mokyklos gyvenimo aktualijos, buvo publikuojama mokinių kūryba. Nuo 2016 metų rugsėjo mėn. atgimsta laikraščio „Lipniūniečiai“ veikla.

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota į Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinę katalikiškos krypties mokyklą.

2009 metais mokyklos bendruomenei duris atvėrė Koplytėlė, kurią pašventino Jo Ekscelencija vyskupas Jonas Kauneckas.

2012 metais mokykla priimta į Nacionalinę katalikiškųjų mokyklų asociaciją.

Progimnazijoje stipri gamtosauginė veikla. Nuo 2004 metų, kai Lietuvoje buvo pradėta vykdyti tarptautinė Gamtosauginių mokyklų programa, jos dalyve tapo ir mūsų mokykla (koordinatoriai – mokytojos Janina Morkevičienė, Ina Kytrienė). 2004 metais mokykla buvo vienintelė Panevėžyje, kuri iškovojo tarptautinę Žaliąją vėliavą už gamtosauginėje srityje nuveiktus darbus. 2005-2020 metais už tinkamai organizuotą aplinkosauginę veiklą mokykla 16 kartų apdovanota Žaliąja vėliava ir tarptautiniu sertifikatu.

Nuo 2005 metų mokykloje veikia jaunųjų miško bičiulių būrelis „Žalia stotelė“ (vadovas Alminas Raišelis). Ekologinė kultūra puoselėjama per vykdomas akcijas, parodas, dalyvaujant respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, konferencijose. Formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai, mokoma naujų ir pozityvių laisvalaikio praleidimo formų, pritraukiamos lėšos.

2008, 2009 metais mokykla - Panevėžio m. Vyriausiojo policijos komisariato organizuoto konkurso „Saugūs ir sveiki“ nugalėtoja.

2005-2008 metais mokykla dalyvavo tarptautiniame COMENIUS projekte „Sveika aplinka, saugi mokykla, kūrybos galia“. Projekto partneriai Švedija, Vokietija, Turkija.

Mokykla 2008–2011 metais dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomam Europos Sąjungos struktūrinės paramos projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Juo siekiama sukurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ugdymui ir gerinti švietimo kokybę, panaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes. Projekto uždavinys – modernizuoti mokyklų kabinetus, mokomąsias klases, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas. Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jame dalyvavo 240 bendrojo lavinimo mokyklų (7 Panevėžio miesto mokyklos). Dalyvavimas šiame projekte leido atnaujinti IT gamtos mokslų, technologijų ir menų kabinetuose. Gavome daugiafunkcį kopijavimo aparatą, stacionarių kompiuterių 4vnt., projektorių 4 vnt., nešiojamąjį kompiuterį, nešiojamųjų ekranų 2 vnt., interaktyvią lentą, fotoaparatą, mokyklinių baldų ir mokymo priemonių, skirtų šiems kabinetams: biologijos – biologijos priemonių rinkinį, mikroskopinių preparatų rinkinį; fizikos – elektros rinkinį, rinkinį skirtą geometrinei ir banginei optikai, laidų rinkinį; menų – dailės reikmenų ir įrankių rinkinį, molbertą su piešimo lenta, dailės pamokoms skirtą stalą , skudučių komplektą; technologijų – medienos tekinimo stakles, rankinių elektrinių įrankių rinkinį. Mokyklai „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ projektui įgyvendinti buvo skirta 44469,92 Lt. Daugiau skaityti

2010–2012 metais mokykla dalyvavo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Juo buvo siekiama sukurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ugdymui ir gerinti švietimo kokybę, panaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes. Projekto uždavinys – modernizuoti mokyklų bibliotekas, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas. Projektas buvo finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jame dalyvavo 240 bendrojo lavinimo mokyklų (7 Panevėžio miesto mokyklos).

Dalyvavimas šiame projekte leido pakeisti bei atnaujinti progimnazijos biblioteką ir skaityklą. Gavome 17 stacionarių kompiuterių, 2 bibliotekininko kėdės, 2 bibliotekininko stalus, 4 informacines lentas, 1 ekspozicinę knygų spintą,14 kompiuterininko kėdžių, 14 kompiuterininko stalų, 1 spintą įstiklintomis durimis,1 stovą žurnalams, 10 vienpusių knygų spintų, 1 nešiojamąjį kompiuterį, 1 projektorių Casio,1 nešiojamąjį ekraną, 1 dokumentų įrišimo įrenginį, 1 daugiafunkcį kopijavimo aparatą Toschiba, 1 daugiafunkcį spalvotą spausdinimo aparatą, 2 muzikinius centrus Philips, 2 mobilias vartomas lentas su stovais, 1 brūkšninių kodų skaitytuvą, 1 kvitų spausdintuvą Citizen, 1 kataloginę, 5 ekspozicines knygų spintas, 1 kontuarą, 2 laiptelius (kopetėles), 1 mobilią spintą, 2 pertvaras, 38 skaitytojo kėdžių, 19 skaitytojo stalų, 1 spintą spaudos leidiniams, 1 spintą su ekspoziciniu stendu, 1 spintą su įstiklintomis durimis, 3 spinteles, 1 staliuką, 1 uždarą spintą, 20 vienpusių knygų spintų. Iš viso per 2010–2012 metus iš projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ gauta turto už 92 695,99 Lt. Daugiau skaityti

2012–2014 metais progimnazija dalyvavo tarptautiniame COMENIUS daugiašalių mokyklų partnerysčių projekte, kuris vadinosi „S. O. S. our planet is warning us to save polar bears“ („S.O.S. mūsų planeta įspėja mus saugoti poliarinius lokius“). Buvo gauta 21. 000 eurų dotacija. Poliarinis (baltasis) lokys šiame projekte simbolizavo švarų pasaulį, be aplinkos taršos, be šiukšlių, be nereikalingo vandens ir energijos naudojimo. Tai gamtosauginis projektas, puikiai atitinkantis vieną iš mūsų progimnazijos veiklos krypčių. Projekte dalyvavo 7 šalys: Lietuva, Lenkija, Turkija, Rumunija, Bulgarija, Ispanija ir Portugalija. Mokytojų ir mokinių delegacijos susipažino su kiekvienos šalies kultūra, tradicijomis, papročiais, švietimo sistema, gilino gamtosaugines, užsienio kalbų žinias, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Daugiau skaityti

Progimnazijoje vykdomi projektai, vertybinio ugdymo, prevencinės programos kūria saugią, sveiką progimnazijos aplinką, mažėja smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejų, puoselėjamos vertybinės nuostatos, pritraukiamos papildomos lėšos. Projektai

Nuo 2013 metų rugsėjo 1 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinė mokykla pervadinta į Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnaziją.

Progimnazija šiandien ypatingą dėmesį skiria kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybei, saugios, patrauklios, krikščioniškomis vertybėmis grįstos aplinkos plėtros užtikrinimui, savo veikloje vadovaujasi kunigo profesoriaus Alfonso Lipniūno gyvenimo ir veiklos pavyzdžiu.

Krikščioniškąją veiklą progimnazijoje koordinuoja progimnazijos kapelionas ir vienuolė. Nuolat palaikomas ryšys su Panevėžio Vyskupija. Krikščioniškosioms vertybėms ir tradicijoms puoselėti progimnazija kasmet organizuoja renginius, skirtus kunigui Alfonsui Lipniūnui atminti, Gegužines pamaldas Kunigo Alfonso Lipniūno gimtinėje Pasvalio raj. Talkonyse, Eucharistijos šventimą, rekolekcijas progimnazijos bendruomenei, mini religines šventes. Progimnazijoje sekmadieniais aukojamos Šv. Mišios, skirtos progimnazijos bendruomenei ir mikrorajono gyventojams.

Progimnazija puoselėja senas ir kuria naujas tradicijas:
 • Valstybinės šventės ir minėtinos datos
 • Mokslo ir Žinių diena
 • Europos kalbų diena
 • Mokyklos gimtadienio šventė
 • Tarptautinė Mokytojų diena
 • Tolerancijos diena
 • Prevencinė diena „Galiu gyventi kitaip“
 • Advento renginiai
 • Bendruomenės adventinis vakaras (spektaklis)
 • Olimpiadų diena
 • Laisvės gynėjų diena
 • Talentų šou „Kylančios žvaigždės“
 • Eruditų konkursas
 • Užgavėnės
 • Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena. Renginiai, skirti kunigui Alfonsui Lipniūnui
 • Kaziuko mugė
 • Velykos 
 • Pasaulinės Žemės dienos renginiai
 • Sporto šventė
 • Paskutinio skambučio šventė
 • Gegužinės pamaldos Talkonių kaime.

Progimnazijos mokiniai miesto matematikos, fizikos, anglų, rusų, lietuvių kalbų olimpiadų dalyviai ir nugalėtojai, tarptautinio kalbų konkurso ,,Kalbų kengūra“, matematikos konkurso „Kengūra“, informacinių technologijų konkurso „Bebras“, respublikinio vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ ir kt. dalyviai, nugalėtojai, laureatai. Pasiekimai

Progimnazija bendradarbiauja su ikimokyklinėmis įstaigomis „Taika“, „Papartis“, „Žvaigždutė“, „Aušra“, „Puriena“, „Gintarėlis“, Kastyčio Ramanausko lopšeliu – darželiu, VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazija, J. Miltinio gimnazija, 5-ąja gimnazija, „Minties“ gimnazija, specialiąja mokykla – daugiafunkciniu centru, Moksleivių namais, Gamtos mokykla, Šiaulių Gegužių progimnazija, Panevėžio kolegija, Vilniaus Edukologijos universitetu, Margaritos Rimkevičaitės technologine mokykla, NKMA, Panevėžio vyskupijos Kurija, Katechetikos centru, šv. Juozapo senelių globos namais, Panevėžio pedagogų švietimo centru, Panevėžio rajono švietimo centru, Panevėžio pedagogine psichologine tarnyba, Profesinio rengimo centru, Darbo biržos Jaunimo darbo centru, Panevėžio miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Panevėžio socialinių paslaugų centru, Panevėžio miesto policijos komisariato nepilnamečių reikalų inspekcija, miesto Vaiko gerovės komisija, Panevėžio miškų urėdija, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto „Vaikų universitetu”, Lietuvos Tėvų forumu, siuvykla „Mano vita” , UAB „BALTIK SWAN“.

2023 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos duris pravėrė 377 mokiniai. 1–4-ose klasėse mokosi 176 mokiniai, 5–8-ose klasėse – 201 mokinys. Žinių labirintuose nepasiklysti ir gerų rezultatų siekti jiems padeda 31 mokytojas ir šeši pagalbos mokiniui specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas ir 3 mokytojo padėjėjos). Meninius, kalbinius, sportinius, sveikatos ugdymo, technologinius, socialinius, komunikacinių technologijų gebėjimus bei tautinį tapatumą mokiniai turi galimybę ugdytis 21 neformaliojo vaikų švietimo būrelyje. Visų, kuriems kils mokymosi sunkumų, norintiems siekti aukštesnių rezultatų, padėti pasirengę mokytojai lauks 23 konsultaciniuose centruose.

Pradinių klasių mokiniai smagiai ir prasmingai galės laiką po pamokų leisti pailgintos darbo dienos grupėje.