Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

2022–2023 M. M. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
PRADINIO UGDYMO PROGRAMA
 • 2022–2023 mokslo metai prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 • Ugdymo proceso pradžia - 2022 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso pabaiga - 2023 m. birželio 8 d.
 • Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos (35 savaitės)
 • Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
  I pusmetis II pusmetis
  2022-09-01 – 2023-01-31 2023-02-01 – 2023-06-08
 • Mokiniams skiriamos atostogos:
  Rudens 2022-10-31 – 2022-11-04
  Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 – 2023-01-06
  Žiemos 2023-02-13 – 2023-02-17
  Pavasario (Velykų) 2023-04-11 – 2023-04-14
  Vasaros 2023-06-09 – 2023-08-31
 • Progimnazijoje susitarta įgyvendinti integruotas dienas, kai integruotai ugdoma dieną:
  Spalio mėn. Projektas „Tyrinėju ir mąstau. Dalijuosi atradimu“
  Gegužės mėn. Europos diena
 • Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra progimnazijos ugdymo turinio dalis:
  pažintinei kultūrinei veiklai kiekvienoje klasėje per mokslo metus skiriamos 5 dienos atsižvelgiant į Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių, jų mokymosi poreikius, progimnazijos savitumą ir ugdymo tikslus. Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus ne tik mokykloje, bet ir kitose mokymosi aplinkose (muziejuose, virtualiose mokymosi aplinkose, Gamtos mokykloje, miesto bibliotekose, įmonėse ir kt.):
  Spalio mėn. Švenčiame mokyklos gimtadienį
  Spalio mėn. Karjeros diena
  Gegužės mėn. Mokausi iš kino
  Balandžio-gegužės mėn.* Projektas „Tyrinėju ir mąstau. Dalijuosi atradimu“
  Rugsėjo mėn. – gegužės mėn.** Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
  * Kiekviena klasė dviejų projekto įgyvendinimo per mokslo metus dienų laiką pasirenka pati.
  ** Kiekvienai klasei, įgyvendinant Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programą, per mokslo metus privaloma viena diena; klasė laiką pasirenka pati.
 • • Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (progimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai progimnazijoje ir kt.), reglamentuojama ugdymo plano 7 priede. (Progimnazijos tarybos 2021 m. birželio 16 d. posėdžio protokolas Nr. PT-6).
2022–2023 M. M. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA
 • 2022–2023 mokslo metai prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 • Ugdymo proceso pradžia - 2022 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso pabaiga - 2023 m. birželio 22 d.
 • Ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos (37 savaitės)
 • Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
  I pusmetis II pusmetis
  2022-09-01 – 2023-01-31 2023-02-01 – 2023-06-22
 • Mokiniams skiriamos atostogos:
  Rudens 2022-10-31 – 2022-11-04
  Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 – 2023-01-06
  Žiemos 2023-02-13 – 2023-02-17
  Pavasario (Velykų) 2023-04-11 – 2023-04-14
  Vasaros 2023-06-23 – 2023-08-31
 • Progimnazijoje susitarta įgyvendinti integruotas dienas, kai integruotai ugdoma dieną:
  Spalio mėn. Projektas „Tyrinėju ir mąstau. Dalijuosi atradimu“
  Gegužės mėn. Europos diena
 • Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra progimnazijos ugdymo turinio dalis:
  pažintinei kultūrinei veiklai kiekvienoje klasėje per mokslo metus skiriamos 5 dienos atsižvelgiant į Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių, jų mokymosi poreikius, progimnazijos savitumą ir ugdymo tikslus. Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus ne tik mokykloje, bet ir kitose mokymosi aplinkose (muziejuose, virtualiose mokymosi aplinkose, Gamtos mokykloje, miesto bibliotekose, įmonėse ir kt.):
  Spalio mėn. Švenčiame mokyklos gimtadienį
  Spalio mėn. Karjeros diena
  Sausio–birželio mėn.* Projektų mozaika
  Birželio mėn. Kultūros diena
  Rugsėjo mėn. – birželio mėn.** Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
  * Kiekviena projekto grupė projekto įgyvendinimo per mokslo metus laiką pasirenka pati. Viena diena skiriama mokinių grupių parengtų projektų pristatymui.
  ** Kiekvienai klasei, įgyvendinant Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programą, per mokslo metus privaloma viena diena; klasė laiką pasirenka pati.
 • Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (progimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai progimnazijoje ir kt.), reglamentuojama ugdymo plano 7 priede. (Progimnazijos tarybos 2021 m. birželio 16 d. posėdžio protokolas Nr. PT-6).
 • 5-8 klasėse per mokslo metus iki 10 procentų ugdymas organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.