Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

2020-2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 • 2020–2021 mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.
 • Ugdymo proceso pradžia - 2020 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso pabaiga - 2021 m. birželio 1 d.
 • Ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų (34 savaitės): intensyvinamas ugdymo procesas
 • Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
I pusmetis II pusmetis
2020-09-01 – 2021-01-29 2021-02-01 – 2021-06-01
 • Mokiniams skiriamos atostogos:
Rudens 2020-10-26 – 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 – 2021-01-05
Žiemos 2021-02-15 – 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 – 2021-04-09
Vasaros 2021-06-02 – 2021-08-31
 • Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė veikla) yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Pažintinei veiklai atsižvelgiant į bendrojoje programoje numatytą turinį, mokinių mokymosi poreikius, progimnazijos savitumą ir ugdymo tikslus, kiekvienoje klasėje skiriamos 5 dienos per mokslo metus (intensyvinamas ugdymo procesas: su dalyko programose numatytu ugdymo(si) turiniu susijusios veiklos įgyvendinamos ne pamokų metu). Pažintinė veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus ne tik progimnazijoje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiose mokymosi aplinkose, Gamtos mokykloje, miesto bibliotekose ir kt.:
2020 m. rugsėjo mėn. Švenčiame miesto gimtadienį
„Miestui prie Upės PANEVĖŽIUI 517“
2020 m. spalio mėn. Karjeros diena
2021 m. gegužės mėn. Idėjų mugė „Finansinis raštingumas ir verslumas“
2021 m. balandžio - gegužės mėn.* Projektas „Tyrinėju ir mąstau. Dalijuosi atradimu“
2020 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. gegužės mėn.** Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
Pastabos:
*Kiekviena klasė dviejų projekto įgyvendinimo per mokslo metus dienų laiką pasirenka pati.
**Kiekvienai klasei, įgyvendinant Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programą, per mokslo metus privaloma viena diena, laiką pasirenka pati klasė.
 • Ugdymas esant ypatingoms aplinkybėms ar aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali būti koreguojamas arba laikinai sustabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ir aplinkybių progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, nustatoma Ugdymo plano 6 priede. (Progimnazijos tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. posėdžio protokolas Nr. PT-3).

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 • 2020–2021 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso pabaiga – 2021 m. birželio 15 d., mokslo metų pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 31 d.
 • Ugdymo proceso trukmė – 180 ugdymo dienų (36 savaitės): intensyvinamas ugdymo procesas.
 • Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
I pusmetis II pusmetis
2020-09-01 – 2021-01-29 2021-02-01 – 2021-06-15
 • Mokiniams skiriamos atostogos:
Rudens 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.
Vasaros 2021 m. birželio 16 d. – rugpjūčio 31 d.
 • Pažintinei kultūrinei veiklai atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių, jų mokymosi poreikius, progimnazijos savitumą ir ugdymo tikslus, kiekvienoje klasėje per mokslo metus skiriama 5 dienos (intensyvinamas ugdymo procesas: su dalyko programose numatytu ugdymo(si) turiniu susijusios veiklos įgyvendinamos ne pamokų metu). Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus ne tik mokykloje, bet ir kitose mokymosi aplinkose (muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiose mokymosi aplinkose, Gamtos mokykloje, miesto bibliotekose, įmonėse ir kt.):
2020 m. rugsėjo mėn. Švenčiame miesto gimtadienį
„Miestui prie Upės PANEVĖŽIUI 517“
2020 m. spalio mėn. Karjeros diena
2021 m. sausio–birželio mėn.* Projektų mozaika
2021 m. birželio mėn. Kultūros diena
2020 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn.** Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
Pastabos:
*Kiekviena projekto grupė projekto įgyvendinimo per mokslo metus laiką pasirenka pati. Viena diena skiriama mokinių grupių parengtų projektų pristatymui.
**Kiekvienai klasei, įgyvendinant Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programą, per mokslo metus privaloma viena diena, laiką pasirenka pati klasė.
 • Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (progimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai progimnazijoje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai pristabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, nustatoma remiantis Ugdymo plano 7 priedu. (Progimnazijos tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. posėdžio protokolas Nr. PT-3).