Tvarkaraščiai
PAMOKŲ LAIKAS NUO 2022-09-01
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija skelbia konkursą biologijos mokytojo 0,6 pareigybei užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota darbo sutartis).

Paskelbta: 2023-05-25
Peržiūros: 67

Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas (8,11-11,39) nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1.Turėti įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį iki 2009 metų arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
3. Turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo.
4. Išmanyti mokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; gebėti dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veiklą; spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; rengti ir įgyvendinti projektus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos žinių kurso išklausymo dokumento kopiją.
7. Informacinių technologijų žinių kurso išklausymo dokumento kopiją.
8. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu: rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt 2023 m. birželio 9 d. 15 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2023 m. birželio 12 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos tinklapyje www.alipniunomokykla.lt

Apie konkursą galima pasiteirauti: tel. (8-45) 52 77 17, el. p. rastine@lipniuno.panevezys.lm.ltDirektorė Vilma Petrulevičienė