Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė
Telefonas: 8 675 44694, II a. 31 kab.

Socialinė pedagogė – plečia ir formuoja vaiko pasirinkimo galimybes. Socialinės pedagogės veikla grindžiama mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais. Socialinės pedagogės veiklos tikslas - padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą progimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinė pedagogė teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus.

Tikslas: rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę-pedagoginę pagalbą progimnazijos bendruomenės nariams.

Uždaviniai:

 1. Koordinuoti mokinių socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių programų, projektų vykdymą.
 2. Organizuoti patyčių prevencijos ir intervencijos stebėseną, kurti saugią mokymo(si) aplinką.
 3. Užtikrinti mokinių pamokų lankomumą.
 4. Ugdyti mokinių pozityvius elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius.
 5. Kelti profesinę kvalifikaciją, plėtoti bendradarbiavimo ryšius.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

 1. Individualus darbas su mokiniais.
 2. Darbas su mokinių grupėmis.
 3. Darbas su mokinio šeima.
 4. Bendradarbiavimas su progimnazijos administracija, pagalbos mokiniui specialistais, pedagogais, klasių vadovais.
 5. Tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.
 6. Socialinių paslaugų teikimo organizavimas.
 7. Šviečiamasis informacinis darbas.

DARBO GRAFIKAS
2021-2022 M. M.

Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00 – 15.42 8.00 – 12.00 val.
12.30 – 13.50 val.
13.50 – 15.42 val. 12.00 – 12.30 val.
Antradienis 8.00 – 15.42 8.00 – 12.00 val.
12.30 – 13.50 val.
13.50 – 15.42 val.
Trečiadienis 8.00 – 15.42 8.00 – 12.00 val.
12.30 – 13.50 val.
13.50 – 15.42 val.
Ketvirtadienis 8.00 – 15.42 8.00 – 12.00 val.
12.30 – 13.50 val.
13.50 – 15.42 val.
Penktadienis 8.00 – 15.42 8.00 – 12.00 val.
12.30 – 13.50 val.
13.50 – 15.42 val.
Viso: 36 val. 26 val. 10 val.