Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Specialioji pedagogė Erika Merkienė, III a. 65 kab.

  • Renka informaciją vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminiam įvertinimui ir teikia siūlymus dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • Teikia rekomendacijas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, mokymo (-si) priemonių, trukmės pritaikymo;
  • Organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
  • Tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Progimnazijoje;
  • Organizuoja Progimnazijoje tiriamąją veiklą, susijusią su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo (-si) poreikių, ugdymu;
  • Renka, analizuoja medžiagą, pasirengia, dalyvauja Komisijos posėdžiuose ir teikia siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl mokymo (-si) / ugdymo (-si) ar švietimo pagalbos teikimo, kitais su vaiko gerovės užtikrinimu Progimnazijoje susijusiais klausimais;
  • Stebi specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turinčių mokinių, lankančių specialiąsias pratybas, fizinę, emocinę savijautą ir elgesio ypatumus;
  • Įgyvendina veiklos plane pavestas priemones ir už jas atsiskaito Komisijai ne rečiau kaip 2 kartus per metus;
  • Vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su Komisijos funkcijų atlikimu.
Darbo laikas Metodinė veikla, konsultacijos Pietų pertrauka
Pirmadienis 08.00-12.00 07.30-08.00
12.30-15.30
Antradienis 08.00-12.00 07.30-08.00
12.30-15.30
12.00 – 12.30
Trečiadienis 08.00-12.00 07.30-08.00
12.30-15.30
Ketvirtadienis 08.00-11.00 07.30-08.00
12.30-15.30
Penktadienis 08.00-11.00 11.00-13.00 -
Parengė specialioji pedagogė Erika Merkienė