Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Mokykloje nuolat veikia mokyklos Mokinių taryba. Mokinių tarybos nariai yra renkami kiekvienų mokslo metų pradžioje 5–8 klasių mokinių susirinkimuose – iš kiekvienos klasės po 1-3 atstovus. Tas pats asmuo Mokinių tarybos nariu gali būti išrinktas ketverius metus iš eilės.

Jai vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas pirmininkas. Mokinių taryba teikia pasiūlymus ugdymo, neformaliojo švietimo programų plėtros, projektinės, pažintinės, socialinės ir pilietinės veiklos klausimais; inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, labdaros akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus; svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, klasių seniūnų ir individualius siūlymus įvairiais mokyklos veiklos klausimais ir teikia siūlymus mokyklos vadovams, mokytojų tarybai; atstovauja mokinių interesams svarstant mokinių elgesio taisyklių, darbo tvarkos taisyklių ir kitų nuostatų, tvarkų, aprašų pataisas, papildymus; bendrauja ir bendradarbiauja su kitų mokyklų savivaldos institucijomis, atstovauja mokyklai įvairiuose miesto, respublikos renginiuose, priima sprendimus dėl mokyklos mokinių susirinkimų, konferencijų sušaukimo; renka ir deleguoja mokinius į Progimnazijos tarybą.

Iš progimnazijos Nuostatų (patvirtintų Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 1-182)


Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija
Mokinių taryba 2023-2024 m.m.


Mokinių tarybos pirmininkė Ugnė Kisieliūtė, 8a
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojai – Elinga Korsakaitė, 8b
Rapolas Dudėnas, 6a

Nariai:

 1. Zaleckytė Evelina, 5a
 2. Migonytė Aušrinė, 5a
 3. Kisieliūtė Lėja, 5b
 4. Kurakinas Armandas, 5b
 5. Misevičiūtė Augustė, 5b
 6. Lazickaitė Adrija, 5c
 7. Žilinskaitė Rūtė, 5c
 8. Mileika Povilas, 5c
 9. Puodžiūnaitė Agnietė, 5c
 10. Puodžiūnaitė Darija, 5c
 11. Gailiušytė Maja, 6a
 12. Kizla Armandas, 6a
 13. Vilkanauskas Ignas, 6b
 14. Imbrasas Faustas, 6b
 15. Dambrauskaitė Austina, 6b
 16. Zaleckytė Viktorija, 7a
 17. Abukauskaitė Ugnė, 7a
 18. Vasiliauskaitė Violė, 8b
 19. Valentinavičiūtė Justė, 8b
Mokinių tarybos koordinatorė mokytoja Dainora Raudienė

Aptarta Mokinių tarybos susitikime 2023-09-15, prot. Nr. 1