Progimnazijos metodinė taryba – progimnazijoje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą.

Metodinės tarybos sudėtis:

 1. Ramunė Gimbutienė – Metodinės tarybos pirmininkė,
 2. Regina Zigmantienė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 3. Ilona Vizbarienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 4. Daiva Ivanauskienė – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 5. Skaidrė Zavadskienė – humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 6. Alminas Raišelis – saviraiškos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas,
 7. Vilma Petrulevičienė – direktorė,
 8. Ligita Urbelienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Metodinės tarybos prioritetai 2015–2016 m. m.

 • Nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos augimas
 • Pamokos efektyvinimas, atsižvelgiant į individualius mokinių mokymosi stilius
 • Metodinio ir dalykinio mokytojų bendradarbiavimo stiprinimas, sklaida

Metodinės tarybos tikslai:

 1. Siekti mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų profesinės ir bendrųjų kompetencijų tobulinimo.
 2. Koordinuoti metodinių grupių veiklą.

Metodinės tarybos uždaviniai:

 1. Analizuoti naujausius ŠMM dokumentus, juos taikyti ugdomojoje veikloje.
 2. Atlikti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimą.
 3. Supažindinti mokytojus su ugdymo naujovėmis.
 4. Stebėti ir aptarti dalykų mokytojų pamokas, atviras pamokas.
 5. Inicijuoti pedagoginių inovacijų diegimą progimnazijoje.
 6. Skatinti mokytojus  naudoti IKT ir aktyviuosius ugdymo metodus pamokose.
 7. Organizuoti dalykinių olimpiadų dieną progimnazijoje.

Metodinės tarybos posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį 55 kabinete.

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės