2018-2019 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

  • 2018 – 2019 mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d.
  • Ugdymo proceso pradžia - 2018 m. rugsėjo 3 d., ugdymo proceso pabaiga - 2019 m. birželio 10 d.
  • Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos (35 savaitės).

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
I pusmetis II pusmetis
2018-09-03 – 2019-01-31 2019-02-01 – 2019-06-10
Mokiniams skiriamos atostogos:
Rudens 2018-10-29 – 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 – 2019-01-02
Žiemos 2019-02-18 – 2019-02-22
Pavasario (Velykų) 2019-04-23 – 2019-04-26
Vasaros 2019-06-11 – 2019-08-31
Ugdymo dienų organizavimo laikas:
  • 10 ugdymo dienų (progimnazijos sprendimu):
2018-09-03 Mokslo ir žinių diena
2018-10-26 Progimnazijos vardadienis
2018 m. lapkričio mėn. Prevencinių programų diena „Galiu gyventi kitaip“.
Olimpiadų diena
2018 m. gruodžio mėn. Kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdų belaukiant“
2019 m. kovo mėn. Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
(kunigui Alfonsui Lipniūnui skirti renginiai)
2019 m. balandžio mėn. Projektas „Atrask, pažink, tyrinėk“
2019 m. gegužės mėn. Kino edukacija „Mokausi iš kino“
2019 m. birželio mėn. Mokymasis gamtoje „Žalioji diena“
2019 m. birželio mėn. Projektas „Pažinkime gimtąjį kraštą“
2019 m. birželio mėn. Mokslo metų baigimo šventė
„Sudie, mokyklėle, sveika, vasarėle!“
  • 5 ugdymo dienos, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriui įvertinus progimnazijos siūlymus:
„Atrask, pažink, tyrinėk“:
2018–09–07 Miesto istorijos diena
2018 m. gruodžio mėn. Kūrybiškumo diena
2019 m. kovo mėn. Karjeros diena
2019–05–06 Kultūros diena
2019 m. gegužės mėn. Sporto – sveikatingumo diena

2018-2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

  • 2018 – 2019 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia - 2018 m. rugsėjo 3 d., ugdymo proceso pabaiga - 2019 m. birželio 21 d., mokslo metų pabaiga - 2019 m. rugpjūčio 31 d.
  • Ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos (37 savaitės).

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
I pusmetis II pusmetis
2018-09-03 – 2019-01-31 2019-02-01 – 2019-06-21
Mokiniams skiriamos atostogos:
Rudens 2018-10-29 – 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 – 2019-01-02
Žiemos 2019-02-18 – 2019-02-22
Pavasario (Velykų) 2019-04-23 – 2019-04-26
Vasaros 2019-06-25 – 2019-08-31
Ugdymo dienų organizavimo laikas:
  • 10 ugdymo dienų (progimnazijos sprendimu):
2018-09-03 Mokslo ir žinių diena
2018-10-26 Progimnazijos vardadienis
2018 m. lapkričio mėn. Prevencinių programų diena „Galiu gyventi kitaip“.
Olimpiadų diena
2018 m. gruodžio mėn. Kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdų belaukiant“
2019 m. kovo mėn. Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
(kunigui Alfonsui Lipniūnui skirti renginiai)
2019 m. balandžio mėn. Projektas „Atrask, pažink, tyrinėk“
Visus mokslo metus* Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
2019 m. birželio mėn. Projektų mozaika
2019 m. birželio mėn. Projektas „Pažinkime gimtąjį kraštą“
2019 m. birželio mėn. Mokslo metų baigimo šventė
„Sudie, mokyklėle, sveika, vasarėle!“
  • 5 ugdymo dienos, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriui įvertinus progimnazijos siūlymus:
„Atrask, pažink, tyrinėk“:
2018–09–07 Miesto istorijos diena
2018 m. gruodžio mėn. Kūrybiškumo diena
2019–05–06 Kultūros diena
2019 m. kovo mėn. Karjeros diena
2019 m. gegužės mėn. Sporto – sveikatingumo diena
Progimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus informuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyrių.
Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į progimnaziją gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į progimnaziją mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės