Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

2019-2020 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

  • 2019–2020 mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d.
  • Ugdymo proceso pradžia - 2019 m. rugsėjo 2 d., ugdymo proceso pabaiga - 2020 m. birželio 9 d.
  • Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos (35 savaitės).

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
I pusmetis II pusmetis
2019-09-02 – 2019-01-31 2020-02-03 – 2020-06-09
Mokiniams skiriamos atostogos:
Rudens 2019-10-28 – 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 – 2020-01-03
Žiemos 2020-02-17 – 2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-03-16 – 2020-03-27
Vasaros 2020-06-10 – 2020-08-31
  • Mokiniui pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla(toliau – pažintinė veikla) yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Pažintinei veiklai atsižvelgiant į bendrojoje programoje numatytą turinį, mokinių mokymosi poreikius, progimnazijos savitumą ir ugdymo tikslus, kiekvienoje klasėje skiriamos 8 dienos per mokslo metus. Pažintinė veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus ne tik progimnazijoje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiose mokymosi aplinkose, Gamtos mokykloje, miesto bibliotekose ir kt.:
2019 m. lapkričio 28 d. Karjeros diena
2019 m. gruodžio 3 d. Olimpiadų diena. Kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdų belaukiant“
2020 m. kovo 27 d. Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
(kunigui Alfonsui Lipniūnui atminti skirti renginiai)
2020 m. gegužės mėn. Finansinio raštingumo mugė
2020 m. gegužės - birželio mėn.* Projektas „Tyrinėju ir mąstau. Dalijuosi atradimu“
2019 m. rugsėjo mėn. -
2020 m. birželio mėn.**
Metų kelionės
2020 m. birželio mėn. Kultūros diena
Pastabos:
* Kiekviena klasė vienos projekto įgyvendinimo per mokslo metus dienos laiką pasirenka pati.
** Kiekviena klasė dviejų projekto įgyvendinimo per mokslo metus dienų laiką pasirenka pati.
  • Oro temperatūrai esant 20°C šalčio ar žemesnei mokiniai į progimnaziją gali nevykti. Oro temperatūrai esant 30°C ar aukštesnei ir progimnazijai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse progimnazijos aplinkose mokiniai į progimnaziją gali nevykti. Atvykusiems į progimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
  • Oro temperatūrai esant 30°C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas. Progimnazijos direktoriaus sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. pamokos trumpinamos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia progimnazijos aplinka.

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

  • 2019–2020 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia - 2019 m. rugsėjo 2 d., ugdymo proceso pabaiga - 2020 m. birželio 23 d., mokslo metų pabaiga - 2020 m. rugpjūčio 31 d.
  • Ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos (37 savaitės).

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
I pusmetis II pusmetis
2019-09-02 – 2020-01-31 2020-02-03 – 2020-06-23
Mokiniams skiriamos atostogos:
Rudens 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) 2020 m. Kovo 16 d. – Kovo 27 d.
Vasaros 2020 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.
  • Pažintinei kultūrinei veiklai atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių, jų mokymosi poreikius, progimnazijos savitumą ir ugdymo tikslus, kiekvienoje klasėje per mokslo metus skiriama 10 dienų. Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus ne tik mokykloje, bet ir kitose mokymosi aplinkose (muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiose mokymosi aplinkose, Gamtos mokykloje, miesto bibliotekose, įmonėse ir kt.):
2019 m. lapkričio 28 d. Karjeros diena
2019 m. gruodžio 3 d. Olimpiadų diena. Kūrybinės dirbtuvėlės ,,Kalėdų belaukiant“
2020 m. kovo 27 d. Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
(kunigui Alfonsui Lipniūnui atminti skirti renginiai)
2020 m. kovo, balandžio, gegužės, birželio mėn. Projektų mozaika
2019 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. birželio mėn.* Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena
2019 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. birželio mėn.** Projektas „Metų kelionės“
2020 m. birželio mėn. Kultūros diena
Pastabos:
* Kiekvienai klasei, įgyvendinant Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programą, per mokslo metus privaloma viena diena, laiką pasirenka pati klasė.
** Kiekviena klasė vienos projekto įgyvendinimo per mokslo metus dienos laiką pasirenka pati.
  • Oro temperatūrai progimnazijos ir (ar) gyvenamoje teritorijoje esant 20°C šalčio ar žemesnei į progimnaziją gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25°C šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30° karščio ar aukštesnei ir progimnazijai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse progimnazijos aplinkose į progimnaziją gali nevykti 5-8 klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į progimnaziją mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
Patyčių dėžutė

Tvarkaraščiai

Pamokų laikas

1. 8.00    –   8.45
2. 8.55    –   9.40
3. 9.50    –   10.35
4. 10.55  –   11.40
5. 12.00  –   12.45
6. 12.55  –   13.40
7. 13.50  –   14.35

Virtuali kelionė

Mokytojų svetainės