Tvarkaraščiai 2023-2024 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Paskelbta: 2016-09-26
Peržiūros: 1749
Kategorija: Renginiai

Kaip ir kasmet, rugsėjo 20 d. progimnazijos mokinių tėveliai rinkosi į pirmąjį šiais mokslo metais susitikimą su progimnazijos administracija ir klasių vadovais. Direktorė Vilma Petrulevičienė pristatė 2015-2016 mokslo metų progimnazijos veiklos ataskaitą: statistinius duomenis apie mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, mokinius, jų ugdymosi rezultatus, lankomumą, padarytą pažangą ir pasiekimus; konsultaciniuose centruose teikiamos pagalbos gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams efektyvumą; mokinių popamokinę veiklą neformaliojo švietimo būreliuose; bendradarbiavimo su tėvais plano įgyvendinimą; laimėtus ir vykdomus projektus; tradicinius, sielovadinius renginius. Padėkojo tėveliams už bendradarbiavimą, paramą, pateikė panaudotų 2 proc. GPM paramos lėšų (ruošiantis naujiems mokslo metams) ataskaitą.

 Direktorė ne tik pasidžiaugė progimnazijos bendruomenės pasiektais rezultatais, bet įvardijo ir tobulintinas sritis. Bendruomenei pristatytos 2016-2017 mokslo metų prioritetinės kryptis, kurios buvo suformuluotos remiantis progimnazijos veiklos įsivertinimo, standartizuotų, diagnostinių testų rezultatų analize ir rekomendacijomis, įgyvendinant progimnazijos strateginį planą, 2016 metų veiklos planą.

 Progimnazijos kapelionas kun. Domingo pakvietė ketvirtokų tėvelius kartu su vaikais dalyvauti sekmadieniais vykstančiose pamokėlėse rengiantis Pirmajai Komunijai. Jis palinkėjo visiems geros pradžios ir gražaus bendradarbiavimo.
Susitikime su klasių vadovais tėveliai buvo supažindinti su progimnazijoje priimtais susitarimais, galiojančiomis tvarkomis, išsakė savo lūkesčius, siūlymus.