Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

Ekologinio mėnesio renginių planas

2018 m. kovo 20 d. – balandžio 20 d.

Tikslas: Skatinti aktyvią gamtosauginę veiklą progimnazijoje ir bendruomenėje.

Uždaviniai:

1.Vykdyti akcijas: inkilėlių ruošimo, aplinkos gražinimo, švarinimo, medelių sodinimo, makulatūros ir baterijų rinkimo, vartojimo mažinimo, resursų taupymo, tinkamo atliekų tvarkymo.

2.Dalyvauti piešinių plakatų konkursuose, rengti ir pristatyti pranešimus, ruoštis ir dalyvauti viktorinose, organi- zuoti inkilėlių gaminimo ir kėlimo akcijas.

Eil.

Numatomas renginys

Data

Dalyviai

Atsakingi

Nr.

 

 

 

 

 

 

Pasiruošimas inkilų gaminimui, inkilų gaminimas

Iki

5-8 klasių mo-

A. Raišelis,

1.

ir jų įkėlimas (60 inkilų: žaliavos paieška, inkilų

kovo 20 d.

kiniai

JMB

 

gaminimas).

 

 

 

 

Žemės dienos renginys:

Kovo 20 d.

4b kl. mokiniai,

L. Palavenienė,

2.

Rytmetis. Edukaciniai filmukai apie planetos tar-

8.00 val.

gamtosauginis

V. Kielienė,

šą, taršos priežastis ir padarinius, ekologines ka-

 

komitetas

A. Makutėnas

 

 

 

tastrofas.

 

 

 

 

Žemės dienos renginys:

 

Progimnazijos

E. Oldenburg,

3.

Rytmetis. 1a klasės ŠOKIS ŽEMEI, skirtas pasauli-

Kovo 20 d.

fojė, 1a kl. mo-

L. Palavenienė

nei Žemės dienai.

8.00 val.

kiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemės dienos renginys:

 

JMB, 8 kl. mo-

A. Raišelis,

4.

Akcija: L/d „Papartis“, „Taika“, „Žvaigždutė“

Kovo 20 d.

kiniai,

V. Kielienė,

priešmokyklinių grupių ugdytiniams „Saugokime

8.00 val.

gamtosauginis

V. Imbrasienė

 

 

ir mylėkime žemę kartu“.

 

komitetas

 

 

Žemės dienos renginys:

 

4b kl. mokiniai,

A. Raišelis,

5.

Akcija progimnazijos fojė. „Rūšiuokime – tai pap-

Kovo 20 d.

gamtosauginis

G. Charisova,

rasta“. Rūšiavimo dėžių dovanojimas klasėms. At-

8.00 val.

komitetas

V. Imbrasienė,

 

 

mintinės „Kaip teisingai rūšiuoti atliekas“.

 

 

V.Kielienė

 

 

 

 

Progimnazijos

A. Raišelis,

 

Žemės dienos renginys:

Kovo 20 d.

kiemas, 1b, 4b,

G. Charisova,

6.

Vėliavos pakėlimo ceremonija prie progimnazijos.

10.00 val.

klasių mokiniai

V. Kielienė,

 

 

 

 

 

L. Palavenienė,

 

 

 

 

 

A. Makutėnas

 

Dviračių žygis į Berčiūnus:

 

 

A. Raišelis,

7.

Aktyvi veikla gamtoje: vaistažolių rinkimas ir jų

Laikas

20 mokinių

V. Kielienė,

 

atpažinimas. Lavinamosios užduotys vaistiniams

derinamas

 

V. Imbrasienė

 

augalams pažinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Raišelis,

8.

Panevėžio visuomenės ekologinė akcija „Rūšiuo-

Iki balandžio

Progimnazijos

G. Charisova,

kime mokyklose“

(makulatūros rinkimas ir išveži-

7 d.

bendruomenė

V. Imbrasienė,

 

 

mas).

 

 

 

V. Kielienė

9.

Filmo ,,Namai“, skirto klimato kaitai mažinti, per-

Per ekologinį

1-8 klasės

A. Raišelis,

žiūra, diskusija.

mėnesį

 

B. Bugienė

 

 

10.

Konkursas „Žalioji palangė 2018“

Iki balandžio

1-8 klasės

Klasių vadovai

 

 

20 d.

 

 

 

 

 

 

 

11.

6 klasių Eruditų konkursas, skirtas ekologiniam

Kovo 26 d.

6 klasių moki-

D. Raudienė,

mėnesiui.

 

niai

V. Imbrasienė

 

 

 

 

 

Pagal atskirą

100 mokinių,

A. Raišelis,

12.

Pilietinė akcija „Darom 2018“.

pranešimą

Gamtosauginis

Klasių vadovai

 

 

 

 

komitetas

 

13.

Akcija ,,Grįžtančių paukščių belaukiant”: inkilų

Per ekologinį

4b klasės moki-

V. Kielienė,

dirbtuvėlės: gaminimas ir įkėlimas.

mėnesį

niai ir tėveliai

A. Raišelis

 

14.

Kalbų popietė „Laiškas nuo Pavasario“, skirta Že-

Per ekologinį

6-8 klasių mo-

I. Vizbarienė,

mės dienai.

mėnesį

kiniai

A. Lopato

 

 

Akcija ,,Nešiukšlink, būk žmogum":

Iki balandžio

 

V. Kielienė,

15.

užsiėmimai lauke, miške; šiukšlių rinkimas, rūšia-

20 d.

4b klasė

A. Raišelis

 

vimas.

 

 

 

 

Tarptautinė akcija „Žemės valanda“. Kuo prisidėsi

2018 m. kovo

Progimnazijos

Progimnazijos

16.

tu?

24 d.

bendruomenė

bendruomenė

 

 

20.30 val.

 

 

17.

Plakatų „Gamta – visų namai“ paroda.

Kovo 20- 24 d.

5-8 klasių mo-

V. Balčiūnienė

 

 

kiniai

 

 

 

 

 

18.

Mokinių kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paro-

Nuo kovo 26

1b, 4b kl. moki-

V. Kielienė,

da „Aš noriu padėti gamtai“.

d.

niai

E. Oldenburg

 

19.

ŠEIMOS MEDŽIŲ ALĖJOS lankymas, sodinukų so-

Laikas deri-

4b klasės bend-

V. Kielienė,

dinimas prie Sanžilės upės Berčiūnų apylinkėje.

namas

ruomenė

A. Raišelis

 

20.

Kaip rūšiuoti atliekas? Trumpametražinis fil-

2018-03-26

1b klasė

D. Kviliūnienė

 

mukas.

 

 

 

21.

Išrink šiukšles iš ežero. Interaktyvus žaidimas.

2018-03-27

1b klasė

D. Kviliūnienė

22.

„Nepamiršk Žemės“. Valandėlė

2018-04-09

1b klasė

D. Kviliūnienė

23.

„Darom ir gamta tau padėkos“. Mokyklos aplinkos

2018-04-16

1b klasė

D. Kviliūnienė

 

tvarkymo akcija.

 

 

 

24.

Viktorina ,,Kas be rankų namus pastato?".

2018-04-20

2a klasė

V. Želvienė

25.

Nacionalinė „Žalioji olimpiada“. I etapas

2018- 04-04

Progimnazijos

B. Bugienė,

 

 

 

bendruomenė

V. Kielienė

26.

Edukacinė pamoka pirmokams „Mokomės rūšiuoti

Per ekologinį

8a kl. mokiniai

J. Chatkevičienė

 

atliekas“.

mėnesį

 

 

27.

Išvyka UAB „ Aukštaitijos vandenys“

Per ekologinį

4a klasės moki-

N. Misevičienė

 

 

mėnesį

niai

 

 

Respublikinė praktinė — kūrybinė konferencija

2018 m. ba-

 

J. Chatkevičienė,

28.

„Gyvenu sveikai: stebėk, tyrinėk, atrask“

landžio 19 d.

5-8 kl. mokiniai

A. Vaitiekūnaitė

 

 

 

 

 

 

Tęstinis projektas „PROJEKTŲ MOZAIKA“. "Rū-

Veiklos vyksta:

 

B. Savickienė

29.

šiuok" .

2017-12-01

6b kl. mokiniai

 

 

 

2018- 05-15

 

 

30.

Tęstinis projektas „PROJEKTŲ MOZAIKA“. "Atliekų

Veiklos vyksta:

 

A. Vaitiekūnaitė

 

ir antrinių žaliavų surinkimo ir rūšiavimo ypatu-

2017-12-01

8a kl. mokiniai

 

 

mai“.

2018- 05-15

 

 

 

Tęstinis projektas „PROJEKTŲ MOZAIKA“.

Veiklos vyksta:

 

B. Bugienė

31.

„Gamtos kalendorius“.

2017-12-01

8b kl. mokiniai

 

 

 

2018- 05-15

 

 

 

Tęstinis projektas „PROJEKTŲ MOZAIKA“.

Veiklos vyksta:

7a kl. mokiniai

J. Chatkevičienė

32.

Projektas „Oro užterštumo ir triukšmingumo ty-

2017-12-01

 

 

 

rimas pagal automobilių srautą gatvėje".

2018- 05-15

 

 

 

Tęstinis projektas „PROJEKTŲ MOZAIKA“.

Veiklos vyksta:

 

A. Auksutienė

33.

„Gamtinių objektų ieškojimas internetinėje priei-

2017-12-01

5-8 kl. mokiniai

 

 

goje. Gamtinių objektų lankymas ir fiksavimas“.

2018- 05-15

 

 

34.

Žemės vėliavos nuleidimas mokykloje

Balandžio 20

30 mokinių

A. Raišelis,

 

 

d., 10 val.

 

G. Charisova

Laukiami rezultatai:

Dalyvausime pilietinėse švarinimo akcijose, iškelsime inkilus paukšteliams, stebėsime bundantį mišką pavasarį, pagilinsime teorines ir praktines žinias apie gamtą ir jos išsaugojimą dalyvaudami konkursuose, stebėdami edu- kacinius filmus, vykdydami akcija.

Planą parengė :

Vaida Kielienė, Vaida Imbrasienė, Vitalija Balčiūnienė, Jolanta Chatkevičienė, Alminas Raišelis.